Rodičovské združenie pri MŠ

IČO: 173196171276
Právna forma: občianske združenie

Zloženie Rodičovského združenia v šk. roku 2022/2023

Predseda - Drahomíra Parničanová
e-mail:
telefón: 0907 476 299

Hospodár - Eva Dimov

Zapisovateľ - Lucia Tchirová

Členovia RZ - 1. trieda Lucia Tchirová
2. trieda Ľudmila Karamanová
3. trieda Anna Petruščaková
4.trieda Adriána Pavelková
5.trieda Marianna Klimko
6.trieda Iveta Ondrejová
7.trieda Vladimír Verčimák
8.trieda Adrián Latta
9. trieda Drahomíra Parničanová
10.trieda Stanislav Osif
11.trieda Eva Dimov
12.trieda Martin Semanco

Číslo účtu Rodičovského združenia a informácie k úhrade

SK62 7500 0000 0040 2370 1617 – nezabudnite uviesť VS - identifikačné číslo Vášho dieťaťa

15 EUR/1x ročne do konca septembra

20 EUR/2x ročne do konca októbra a do konca januára daného školského roka

Sumy môžete uhradiť buď 15+20 € za 1. polrok alebo 55 € za celý školský rok.

ZÁPISNICE zo zasadnutí Rodičovského združenia

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 21.3.2023 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 7.10.2022 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 8.9.2022 - Súbor PDF (dokument PDF)

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 20.9.2021 - Súbor PDF (dokument PDF)

SMERNICA o výške príspevku ZRPŠ a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na edukačné činnosti spojené s pobytom dieťaťa v MŠ Jurkovičova 17 v Prešove - Súbor PDF (dokument PDF)