Rodičovské združenie pri MŠ

IČO: 173196171276
Právna forma: občianske združenie

Zloženie Rodičovského združenia v šk. roku 2021/2022

Predseda - Štefan Škrečko
e-mail:
telefón: 0905 906 657

Hospodár - Lucia Kočtúchová

Zapisovateľ - Ondrejová Iveta

Členovia RZ - 1. trieda Laceková Mária
2. trieda Karamanová Ľudmila
3. trieda Chrapčiaková Martina
4.trieda Pavelková Adriána
5.trieda Klimko Marianna
6.trieda Ondrejová Iveta
7.trieda Verčimák Vladimír
8.trieda Kočtúchová Nehilová Lucia
9. trieda Parničanová Drahomíra
10.trieda Osif Stanislav
11.trieda Dubovická Renáta
12.trieda Semanco Martin

Číslo účtu Rodičovského združenia a informácie k úhrade

SK62 7500 0000 0040 2370 1617 – nezabudnite uviesť VS - identifikačné číslo Vášho dieťaťa

15 EUR/1x ročne do konca septembra

20 EUR/2x ročne do konca októbra a do konca januára daného školského roka

Sumy môžete uhradiť buď 15+20 € za 1. polrok alebo 55 € za celý školský rok.

ZÁPISNICE zo zasadnutí Rodičovského združenia

ZÁPISNICA zo zasadnutia rodičovskej rady Rodičovského združenia pri MŠ Jurkovičova 17 v Prešove zo dňa 20.9.2021 - Súbor PDF (dokument PDF)

SMERNICA o výške príspevku ZRPŠ a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na edukačné činnosti spojené s pobytom dieťaťa v MŠ Jurkovičova 17 v Prešove - Súbor PDF (dokument PDF)