Site menu:

logo

Cvična škola PU v Prešove

Sme aj na Facebooku!
Dve percentáMamy a my 12.4.2013
PALCULIENKA
div. Gašparko
viac

POMÁHAJÚ NÁM


logo MSSR
Otvorená škola oblasť športu
logo Kidsmart IBM KIDsmart
logo IBM
logo OMEP
Slovenský výbor Svet. organizácie pre predškolskú výchovu
logo PSK
Charitatívny fond LION
logo PSK
Šport pre všetkých
PreSkoly.sk

Príprava projektov

RECYKLOHRY - súťaž

Recyklohry
Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení. Oficiálny plagát súťaže si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz, plagát s konkrétnymi informáciami o zapojení našej školy si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz.

Projekt Vitamínko a Vitalka v MŠ

Bolo to síce ešte v septembri, no nakoľko sme si úlohy rozdelili na viacero podujatí, vraciame sa k vyhodnoteniu projektu až teraz. Deti všetkých vekových kategórií sa v priebehu jedného týždňa naučili spoločnú hymnu, ktorú pre nás zložil ujo Ľubo, v spolupráci s fakultou zdravotníctva sme si všetci zopakovali techniku správneho čistenia zubov,vytvárali sme rôzne zaujímavé výtvory z ovocia a zeleniny, pozreli sme si divadelné predstavenie V zdravom tele zdravý duch a najstaršie deti navštívili aj Ekopark. Rodičom sme pripravili výstavu jedál, ktoré ponúkame deťom v priebehu týždňa a počas spoločnej akcie Večerníček v materskej škole bola pre rodičov prichystaná ochutnávka deťmi obľúbených šalátov a pomazánok.

Jedno pekné septembrové dopoludnie sme sa my – najstaršie deti našej MŠ, vybrali na exkurziu do Ekocentra. Boli sme nedočkaví a zvedaví. Privítal nás ujo, ktorý nám hneď aj vysvetlil, čo nás čaká. Rozdelili sme sa do skupín a postupne sme s pani učiteľkami začali prechádzať po jednotlivých stanovištiach. Na jednom z nich sme sa niečo dozvedeli o rastlinkách – ako sa volajú, vyzerajú, ako ich možno využiť... Bol tam lístok púpavy, žihľava, hluchavka a iné. Videli sme lamu, kozičky, ovečky i barana a ďalšie zvieratká. Na krásnom poníkovi sme sa mohli aj povoziť, samozrejme po jednom. Potom sme súťažili v rôznych disciplínach. Napríklad - hádzali sme loptičky do otvoru, prenášali sme ich na rakete pomedzi prekážky, triafali sme futbalovú loptu do brány ...Bola tam aj super – preliezačka s vysokým rebríkom a šmýkačkou. Medzitým sme sa mohli občerstviť a oddýchnuť si. Vtedy sa zhostili úlohy dvaja ujovia, ktorí nám spievali a hrali na gitare a ústnej harmonike. Potom nás naučili veľmi smiešnu pesničku, ktorá bola riadne chytľavá. V závere sme vyšli po velikánskych schodoch a vošli sme do domu, v ktorom boli akvária, terária i voliéry pre vtáctvo a veselé opičky. Ani sme sa nenazdali a dopoludnie nám zbehlo ako nič. Pekne sme sa poďakovali, rozlúčili a ponáhľali sa do školy na chutný obed.Dôležitá spolupráca s rodinou

Súčasná materská škola, (tá naša nie je výnimkou) vníma dieťa ako individualitu s rôznymi potrebami, záujmami, s rôznymi možnosťami sebarozvíjania a učenia sa, s rôznymi postojmi k okoliu a k sebe samému, s rôznymi skúsenosťami a pod. Cieľové úlohy orientujeme k tomu, aby sme dosiahli optimálny rozvoj celistvej detskej osobnosti v participácii s rodinnou výchovou. Vychádzame z predpokladu, že čím skôr začneme s rodinou spolupracovať, tým skôr získame obojstranné skúsenosti a poznatky. My o dieťati, rodina o našej škole.

Naše doterajšie úspechy

V tomto smere sme za niekoľko rokov dosiahli dobré výsledky pri realizácii rôznych projektov, do ktorých sme zaangažovali širšiu verejnosť s deťmi v predškolskom veku. Medzi najviac prezentované aktivity materskej školy patrí prehliadka detskej výtvarnej tvorby Svet okolo nás, ktorá za niekoľko rokov prerástla hranice regiónu, aj Slovenska. Dobrý ohlas majú naše Kluby rodičov, v ktorých dostávajú priestor rôzny odborníci pre predškolskú výchovu a Dni otvorených dverí, v ktorých sú rodičia účastníkmi edukačného procesu spolu s deťmi. V tomto roku sme začali s realizáciou projektu Mamy a my, kde ponúkame možnosť rodičovi na materskej dovolenke zúčastniť sa s dieťaťom divadelných predstavení, hudobných programov a iných kultúrnych akcií priamo v materskej škole. Uvedomujúc si dôležitosť vonkajšieho riadenia školy, spolupráce s rôznymi inštitúciami v meste, organizujeme pre rodičov, priateľov a sponzorov Rodičovské plesy vo veľkej sále PKO v Prešove, ktoré sa taktiež stali tradíciou pri propagácii výsledkov našej práce s deťmi.

Väčší kolektív - väčšia tvorivosť

Výhodou multitriednej materskej školy je aj jej veľký kolektív. Schopnosti riaditeľky vytvoriť podnetné prostredie, dobrú sociálnu klímu, motivovať a zaangažovať všetkých na realizáciách vízií školy, využiť tvorivý potenciál učiteliek, efektívne hodnotiť kompetencie jednotlivých pracovníčok, spoločná evaluácia a hodnotenie, pozitívne ovplyvňujú dosahované edukačné výsledky školy. Pocit dôvery, priestor na realizáciu vlastných projektov, podpora ďalšieho vzdelávania a každej aktivity smerujúcej k rozvíjaniu kompetencií učiteliek a detí, je predpokladom k tvorivej atmosfére v škole. Aj preto sa môžeme pochváliť interiérom, ktorý už na prvý pohľad vzbudzuje dôveru, zaujme dieťa a dospelého presvedčí, že o jeho dieťa bude dobre postarané. Dvadsaťštyri učiteliek tvorí v jedenástich triedach atmosféru bezpečného, podnetného, stimulujúceho, takmer rodinného prostredia s možnosťou tak individuálnej, ako aj skupinovej práce. Potenciál učiteliek v rôznych oblastiach dáva priestor aj pre prácu s nadpriemernými a nadanými deťmi v 12 krúžkoch:

Práve väčší počet nadaných a talentovaných detí nám umožňuje vytvárať si vlastné programy (trieda baví triedu, mám básničku na jazýčku, donesme si jeseň do školy, týždeň detských radostí a.i), ale tiež reprezentovať školu na mnohých akciách mesta, či vystúpiť pri rôznych príležitostiach v programoch niektorých inštitúcií.

Spolupráca s inštitúciami

Kredit školy zvyšujeme aj spoluprácou s Prešovskou univerzitou a Pedagogickou a sociálnou akadémiou. Už niekoľko rokov sme cvičnou materskou školou s jedenástimi cvičnými učiteľkami, ktoré trikrát v týždni odovzdávajú svoje skúsenosti študentkám týchto škôl. Zodpovednosť, ktorú sme týmto na seba prebrali nás núti neustále hľadať spôsoby sebavzdelávania a odborného rastu, aby sme študentkám poskytli čo najkomplexnejší pohľad na prácu s deťmi. Výsledkom nášho snaženia sú časté metodické združenia na pôde školy, učiteľky zapojené do dlhodobých vzdelávacích projektov metodicko pedagogického centra v Prešove, no najväčší prínos pre našu prácu a odbornú spôsobilosť má sedem učiteliek, ktoré si dopĺňajú vzdelanie vysokoškolským štúdiom v odbore predškolská pedagogika.

Špeciálne aktivity

Je ešte veľa oblastí, ktoré sú pre úspešný chod takejto „mega“ školy dôležité. Ich priorita je časovo aktualizovaná, vyžaduje si sledovanie požiadaviek spoločnosti, samotných rodičov a samozrejme pružné a rýchle jednanie vedenia školy a celého kolektívu.
Naše ďalšie aktivity

  • pravidelné saunovanie detí vo vlastnej saune
  • realizácia telovýchovných činností v telocvični školy
  • integrácia detí s telesným a ľahším mentálnym postihom
  • participácia na overovaní rôznych výskumných úloh
  • v priestoroch materskej školy pracuje detské centrum Medvedík
  • príprava projektu materskej školy s celotýždennou starostlivosťou


  • Máme svoju vlastnú identitu. Sme na svoju školu a prácu ktorú robíme hrdé. Pre nás nie je jedenásť tried hendikep. Nám dáva veľkosť zariadenia priestor pre vlastnú realizáciu, realizáciu spoločných projektov, umožňuje každej učiteľke a každému dieťaťu byť osobnosťou veľkého kolektívu. Sme radi, že máme triedy plné zvedavých detí, ktoré túžia spoznávať svet okolo seba. Uvedomujúc si, že väčšina zážitkov z prežitého a poznaného v predškolskom období je trvalá, bude našou prioritou naďalej vytvárať priestor pre tvorivú, kreatívnu prácu tak, aby čo najviac detí bolo v materskej škole šťastných a aby si odnieslo z našej školy čo najviac poznatkov, ktoré bude vedieť aplikovať v bežnom živote. Veď našou prvoradou snahou je mať dieťa aktívne, múdre, zodpovedné a zdravé.